Tweejaarlijkse herziening 2020 - Openbare raadpleging

31/08/2020

In november 2019 kende het Central Labelling Agency of the Belgian SRI label (CLA) vzw de eerste 'Towards Sustainability'-labels toe aan financiële producten die voldeden aan de kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten.

Sindsdien hebben meer dan 460 producten het label verkregen, waaronder beleggingsfondsen, indexproducten, verzekeringsfondsen en spaarproducten, voor een bedrag van meer dan 230 miljard EUR dat wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm. 

Meer dan 70 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel bij het Towards Sustainability-initiatief betrokken. Het is daarmee het meest uitgebreide en inclusieve labellinginitiatief voor financiële producten in Europa

Het label en de onderliggende kwaliteitsnorm werden ontwikkeld met als doel om enerzijds de kwaliteit en integriteit van de markt van duurzame financiële producten te verbeteren en te waarborgen, en anderzijds om meer transparantie en advies te bieden aan particuliere en institutionele beleggers.  

De kwaliteitsnorm is een normatief kader dat een aantal criteria bepaalt waaraan een product dat beweert duurzaam te zijn minimaal moet voldoen. Tegelijkertijd moedigt het productbeheerders aan om verder te gaan dan die minimumcriteria en ambitieuzer te zijn. De minimumcriteria hebben betrekking op milieu-, sociale en bestuurs-due diligence-processen, duurzaamheidsbeleid en screeningcriteria, uitsluiting van schadelijke activiteiten en transparantie. 

Herziening

Een kwaliteitsnorm op het gebied van duurzaamheid mag echter niet statisch zijn: hij moet dynamisch en evolutief zijn om gelijke tred te kunnen houden met de veranderende verwachtingen van consumenten, de behoeften van de maatschappij, het wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van data en nieuwe regelgevingsinitiatieven. Vooral op het gebied van regelgeving is de Europese Commissie zeer actief geweest: bv. in het ontwikkelen van een taxonomie die groene economische activiteiten definieert en een nieuwe verordening die eist dat bedrijven en financiëlemarktdeelnemers uitgebreide informatie over hun milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden (ESG) openbaar maken. Naarmate die regelgevingen in de komende jaren geleidelijk in werking treden, zullen ze een verdere basis bieden waarop het Towards Sustainability-initiatief kan verder bouwen. 

Daarom wordt de kwaliteitsnorm om de 2 jaar herzien in een multi-stakeholdercontext. Het herzieningsproces biedt alle relevante stakeholders, financiële en niet-financiële, de kans om hun mening te geven over de richting die de kwaliteitsnorm volgens hen zou moeten uitgaan. 

Raadplegingsdocument

Een belangrijk element van het herzieningsproces is het raadplegingsdocument (NederlandsEngelsFrans), waarop alle belanghebbenden worden uitgenodigd te reageren.

Respondenten worden verzocht om hun feedback en antwoorden op de enquêtevragen te versturen naar info@towardssustainability.be vóór 1 november 2020.