Towards Sustainability kwaliteitsnorm - Eerste tweejaarlijkse herziening

Samenvatting:

 • De Towards Sustainability kwaliteitsnorm wordt regelmatig herzien om actueel te blijven en haar ambitie waar te maken om de hele financiële markt in de richting van meer duurzaamheid te bewegen.
 • De eerste herziening wil vooral:
  •  de norm afstemmen op de EU-regelgeving inzake duurzame financiering
  •  zorgen voor een diepere integratie van duurzaamheid in het beleggingsproces
  •  de criteria rond fossiele brandstoffen en voor staatsobligaties versterken
  •  het verschaffen van informatie aan eindbeleggers verbeteren
 • Sinds de lancering in november 2019 hebben meer dan 580 beleggings-, spaar- en verzekeringsproducten het Towards Sustainability label ontvangen. Meer dan 85 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability initiatief. Towards Sustainability is daarmee qua productaanbod het meest omvattende label in de Europese Unie.
 • Meer dan 390 miljard EUR wordt beheerd in overeenstemming met de criteria van de kwaliteitsnorm, belichaamd door het label. Daarvan wordt naar schatting 25% in België verdeeld.
 • Het Towards Sustainability label is een hulpmiddel om beleggers te helpen bij het vinden van een product dat aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en overtuigingen op het gebied van duurzaamheid, en biedt de onafhankelijke garantie dat duurzaamheid op een kwalitatieve manier is geïntegreerd in het beleggingsproces.

Het Towards Sustainability label

In november 2019 reikte het Central Labelling Agency of the Belgian SRI label (CLA) vzw de eerste 'Towards Sustainability'-labels uit aan financiële producten die voldeden aan de kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten. Sindsdien hebben meer dan 580 producten, waaronder beleggingsfondsen, indexproducten, verzekeringsfondsen en spaarproducten, het label ontvangen, wat samen meer dan 390 miljard euro vertegenwoordigt dat beheerd wordt volgens de criteria van de onderliggende kwaliteitsnorm. Meer dan 85 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel betrokken bij het Towards Sustainability initiatief, waarmee het het meest omvattende en inclusieve labelinitiatief voor duurzame financiële producten in Europa is.

Het label en de kwaliteitsnorm zijn ontwikkeld met als doel om enerzijds de markt voor duurzame financiële producten te laten groeien en de kwaliteit en integriteit ervan te waarborgen en anderzijds meer transparantie en een leidraad te bieden aan particuliere en institutionele beleggers.

Het Towards Sustainability label positioneert zich nadrukkelijk als een breed duurzaamheidslabel. Het wil de markt in beweging brengen en impact genereren door een groot aantal financiële instellingen te betrekken en niet enkel de koplopers. Om dezelfde reden wil het ook kwalitatieve en geloofwaardige duurzame beleggingsoplossingen aanbieden aan een brede waaier van beleggersprofielen: niet alleen aan de meest overtuigde en dynamische profielen, maar ook aan de meer conservatieve en defensieve beleggers.

De kwaliteitsnorm is een normatief kader dat een aantal criteria stelt waaraan een product dat claimt duurzaam te zijn, minimaal moet voldoen. Tegelijkertijd moedigt het productmanagers aan om verder te gaan dan deze minimumcriteria en ambitieuzer te zijn. De minimumcriteria hebben betrekking op ESG due diligence-processen, duurzaamheidsbeleid en screening, uitsluiting van schadelijke activiteiten en transparantie.

De eerste herziening

De naam "Towards Sustainability" is een uitdrukking van de filosofie van evolutie en inclusie van het label. Het wil het ambitieniveau stapsgewijs verhogen en de transitie naar een duurzame economie ondersteunen. De idee is om niemand achter te laten en om alle investeerders, marktdeelnemers en bedrijven te stimuleren om mee te stappen op de weg naar meer duurzaamheid.

Een kwaliteitsnorm op het gebied van duurzaamheid kan niet statisch zijn: ze moet dynamisch zijn en evolueren om gelijke tred te houden met veranderende consumentenverwachtingen, maatschappelijke behoeften, wetenschappelijk onderzoek, beschikbaarheid van gegevens en nieuwe regelgevende initiatieven. Om die reden wordt de kwaliteitsnorm tweejaarlijks herzien in een multistakeholdercontext. Het herzieningsproces biedt alle betrokken belanghebbenden, zowel financieel als niet-financieel, de mogelijkheid om hun mening te geven over de richting waarin de kwaliteitsnorm dient te evolueren.

De eerste herziening, die per januari 2022 van kracht wordt, is er in de eerste plaats op gericht om het label in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van duurzame financiering, vooral met de Openbaarmaking (SFDR) en de Taxonomie verordeningen. Ten tweede wordt een diepere integratie van duurzaamheid en ESG due diligence in het beleggingsproces verzekerd door te vereisen dat meerdere verschillende strategieën worden toegepast. De beperkende criteria met betrekking tot schadelijke sectoren (bijvoorbeeld wapens, tabak, kolen) werden aangescherpt. Voor de sector van de fossiele brandstoffen werd gezocht naar een balans tussen het ondersteunen van de transitie en het vermijden van bedrijven die niet snel genoeg handelen. Met dat in het achterhoofd zijn de criteria voor deze sector aangescherpt en is er ruimte gelaten voor bedrijven die op een geloofwaardige manier kunnen tonen dat ze actief in transitie zijn. De kwaliteitsnorm kijkt daarbij niet enkel naar de huidige bedrijfsvoering (aangegeven door omzet) maar waardeert ook investeringen in nieuwe duurzame activiteiten (aangegeven door kapitaaluitgaven). Ten slotte worden meer gedetailleerde verwachtingen geformuleerd voor overheden bij het beleggen in staatsobligaties.

Duidelijkheid en helderheid verschaffen aan beleggers is een andere belangrijke doelstelling van het Towards Sustainability label. Wanneer een financieel product het label Towards Sustainability draagt, kan de belegger erop vertrouwen dat het voldoet aan een aantal welomschreven en onafhankelijk geverifieerde duurzaamheidscriteria. Daarnaast zal de vernieuwde Towards Sustainability-website meer specifieke informatie bieden over elk gelabeld product: bijv. blootstelling aan de fossiele brandstofsector, CO2-voetafdruk, Taxonomie-afstemming. Met deze informatie kan de belegger bepalen of een bepaald product voldoet aan zijn of haar persoonlijke verwachtingen rond duurzaamheid. Dit ‘Sustainability ID’ van elk product en de website als geheel zal tegen januari 2022 volledig herzien worden om nog gebruiksvriendelijker en nuttiger te worden. Ten slotte wordt aan productmanagers gevraagd om op hun eigen websites een gedetailleerd beleid publiceren over een breed scala aan belangrijke duurzaamheidsonderwerpen (bijvoorbeeld over de energiesector, biodiversiteit, diversiteit, taxatie, onderdrukkende regimes, enz.).

De technische details van de herziene kwaliteitsnorm (Engels) zijn hier te vinden.